Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO (Opšta građevina; Arhitektura)

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u građevinskom inženjerstvu, tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS), drugi ciklus u trajanju od godinu dana (60 ECTS)  i treći semestar u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer građevinarstva na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar građevinarstva  – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor građevinskih nauka– 180 ECTS.

Cilj studija je da pruži studentima sveobuhvatno i profesionalno visoko obrazovanje u oblasti građevinarstva i arhitekture. Budućim studentima se omogućava da steknu vještine i znanja koja će im omogućiti da upravljaju projektima od početka do završetka. Cilj je obrazovati prepoznatljiv obrazovni profil diplomiranog inženjera  koji je osposobljen za prostore šire društvene zajednice i regije u okruženju, a i evropsko tržište, i ima uravnoteženo znanje iz jedanaest oblasti.

U ostvarivanju predviđenih programa studij ima za cilj da:

  • studentima pruži znanja i razumjevanja konteksta, ključnih koncepata prakse i teorije
  • relevantne za građevinske vještine i tehnologije u projektovanju;
  • razvije vještine kojima će studenti moći da konkurišu unutar akademskog konteksta;
  • razvije sposobnosti pomoću kojih će studenti rješavati probleme i donositi odluke;
  • razvije praktične i tehničke vještine relevantne za građevinske tehnologije;
  • podstiće samo-motivacije i nezavisne misli, tako da će studenti biti uvjereni u svoje sposobnosti i odgovarni za buduće potrebe građevinske industrije i njenih srodnih struka;
  • promoviše intelektualne kulture na način da će prepoznati značaj doživotnog učenja za lični i profesionalni razvoj.

Akademski studijski program  sadrži elemente utvrđene zakonom, čije je težište na odličnoj pripremljenosti svršenih studenata za uključenje u radni proces. Pri koncipiranju studijskog programa građevine i arhitekture uzeta su u obzir najsavremenija znanja iz struke i nauke u predmetnom području, kao i iskustva drugih visokoškolskih ustanova u državama sa najnaprednijim školskim sistemima, a takođe u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije u kojim je Bolonjski proces prihvaćen kao standard.

U Studijski program uvršćeni su odgovarajući nastavni predmeti, razrađena je metodologija savladavanja opšteobrazovnih, stručnih, a naročito, stručno-aplikativnih predmeta kroz, pažljivo izabrane vježbe, izradu seminarskih radova, izradu projekata, kritičko analiziranje i poređenje slučajeva iz prakse itd. Pri tome, nastavni proces se zasniva na razumnjivo prezentovanom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju:
računarima, najnovijoj literaturi i neposrednom kontaktu sa nastavnicima i saradnicima. Dragocjeni neposredni kontakt sa poslovnim procesom studenti ostvaruju kroz praktičnu nastavu u privrednim organizacijama (u projektnim biroima i na gradilištu) čime se nastavni proces zaokružuje obogaćujući studente važnim praktičnim znanjima i iskustvima.
Nastava na studijskom programu sastoji se od predavanja, praktičnih vježbi, seminarskih radova, projekata, prezentacija, radionica, konsultacija itd, što zavisi od samog predmeta, prirode njegovih ciljeva i očekivanih ishoda. Studijski program građevina ili arhitektura ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH, i odnosi se na integraciju Univerziteta u visoko-školski obrazovni sistem Brčko distrikta BiH, a u okviru Evropskog obrazovnog prostora, uz stalno poboljšanje kvaliteta studijskog programa, čime se daje doprinos ukupnom razvoju društva.

Sposoban je, na osnovu analize, da procijeni određena pitanja  struke sa gledišta struke kao i sa gledišta šire društvene koristi. Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom osnovnih  studija dovoljna su za praćenje drugog ciklusa studija na studijskom programu građevina te za praćenje istih ili sličnih programa na drugim fakultetima. Usvojena temeljna znanja studentu omogućavaju praćenje programa drugih sličnih studija građevine.