Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE(Informacione tehnologije)

Studijski program INFORMACIONE TEHNOLOGIJE na osnovnim akademskim studijama prvi ciklus traje četiri godine, na kojima se stiče 240 ECTS bodova. Drugi ciklus (magistar studije) traje godinu na kojima se stiče 60 ECTSi treći ciklus (doktorske studije) koji traje tri godine na kojem se stiče 180 ECTS.

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer informacione tehnologije  – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar informacione tehnologije – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor informatičkih nauka– 180 ECTS.

Studijski program INFORMACIONE TEHNOLOGIJE omogućava studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o primjeni savremenih informatičkih koncepata u oblastima računovodstva, finansija i bankarstva, turizma, menadžmenta, marketinga, kaoi jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za informatike i računarstva u savremenom društvu. Posebna pažnja se posvećuje i primjeni i korišćenju mogućnosti interneta u ovim oblastima pa se studenti osposobljavaju i za implementaciju različitih vidova elektronskog poslovanja.

Cilj ovog studijskog programa je stvaranje diplomiranog poslovnog informatičara koji će biti sposoban i uspješan u primjeni stečenih znanja i vještina u oblasti informacionih tehnologija, programiranja i projektovanja i grafičkog dizajna, i na taj način sebe učiniti konkurentnim u globalnom tržišnom okruženju. Biće osposobljen za kreativno rješavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka u različitim oblastima poslovanja u najširem smislu riječi kroz primjenu poslovne informatike.

Uspješnim savladavanjem različitih disciplina u okviru studijskog programa studenti se osposobljavaju za projektovanje i realizaciju softverskih sistema različite složenosti, sa najaktuelnijim programskim jezicima. Stečena znanja će im omogućiti da samostalno rade na razvoju kompleksnih softverskih sistema upotrebljavaljući najnovije tehnologije i efikasno koristeći različite metodološke pristupe. Krajnji rezultat je rad sa savremenim poslovnim sistemima uz mogućnost korišćenja Internet tehnologija. Zbog toga će brzo i jednostavano moći da se uključe u timove za razvoj savremenih višeslojnihsoftverskih sistema različitih namjena. Na najbolji način će izvršavati izbor, realizaciju, primjenu, integraciju i administraciju informacionih tehnologija.

Cilj je da nakon savladavanja studijskog programa student stekne sposobnost za kreativnu primenu najnovijih tehnika računarstva i informatike.Osim navedenog, student koji završi ovaj program moći će da obavlja i poslove:

 • projektovanja i implementacije poslovnih informacionih sistema,
 • menadžmenta realizacije informacionih sistema,
 • razvoja softverskih sistema,
 • realizacije i održavanja različitih vrsta baza podataka,
 • administracije računarskih mreža,
 • poslova u oblasti grafičkog dizajna,
 • poslova elektronskog poslovanja,
 • u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi,
 • edukacija kadrova za poslove u vezi sa poslovnom informatikom,
 • rad kao nastavnici u oblasti prirodnih nauka, računarstva i informatika u osnovnom i srednjem stručnom obrazovanju,
 • rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima,

Akademski studijski program sadrži elemente utvrđene zakonom, čije je težište na odličnoj pripremljenosti svršenih studenata za uključenje u radni proces.

Pri koncipiranju studijskog programa informacione tehnologije uzeta su u obzir najsavremenija znanja iz struke i nauke u predmetnom području, kao i iskustva drugih visokoškolskih ustanova u državama sa najnaprednijim školskim sistemima, a takođe u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije u kojim je Bolonjski proces prihvaćen kao standard.

U Studijski program uvršćeni su odgovarajući nastavni predmeti, razrađena je metodologija savladavanja opšteobrazovnih, stručnih, a naročito, stručno-aplikativnih predmeta kroz, pažljivo izabrane vježbe, izradu seminarskih radova, izradu projekata, kritičko analiziranje i poređenje slučajeva iz prakse itd. Dragocjeni neposredni kontakt sa poslovnim procesom studenti ostvaruju kroz praktičnu nastavu u privrednim organizacijama (u projektnim biroima i na gradilištu) čime se nastavni proces zaokružuje obogaćujući studente važnim praktičnim znanjima i iskustvima.

Nastava na studijskom programu sastoji se od predavanja, praktičnih vježbi, seminarskih radova, projekata, prezentacija, radionica, konsultacija itd, što zavisi od samog predmeta, prirode njegovih ciljeva i očekivanih ishoda. Studijski program informacione tehnologije ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH, i odnosi se na integraciju Univerziteta u visokoškolski obrazovni sistem Brčko distrikta BiH, a u okviru Evropskog obrazovnog prostora, uz stalno poboljšavanje kvaliteta studijskog programa, čime se daje doprinos ukupnom razvoju društva.

Sposoban je, na osnovu analize, da procijeni određena pitanja  struke sa gledišta struke kao i sa gledišta šire društvene koristi. Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom osnovnih  studija dovoljna su za praćenje drugog ciklusa studija na studijskom programu informacione ehnologije te za praćenje istih ili sličnih programa na drugim fakultetima. Usvojena temeljna znanja studentu omogućavaju praćenje programa drugih sličnih studija informatike.