Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

MAŠINSKO INŽINJERSTVO (Proizvodno mašinstvo, Motorna vozila i motori)

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u mašinskom inženjerstvu, prvog ciklusa akademskih studija i  biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS), drugi ciklus (magistar studije) u trajanju od godinu (60 ECTS) i treći ciklus (doktorske studije) u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ESPB bodova, i to diplomirani inžinjer mašinstva na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar mašinstva  – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor mašinskih nauka– 180 ECTS.

Završetkom akademskih studija na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo, student stiče opšte sposobnosti i predmetno specifične sposobnosti.

Opšte sposobnosti se sastoje u sljedećem:

  • stečeno znanje i vještine nakon završetka studija, student je u stanju da iskazuje kroz produbljeno znanje, razumijevanje i stručne vještine u odabranim stručnim oblastima specijalizacije, koje se zasnivaju na znanju i vještinama stečenim na osnovnim akademskim studijama;
  • stečeno znanje je u stanju da primjeni produbljeno i da ispolji razumijevanje i vještine pri rješavanju problema u djelimično novom ili nepoznatom okruženju u odnosu na oblast studija;
  • stečeno znanje i vještine je u stanju da primijeni u timskom radu pri rješavanju složenih problema iz struke;
  • u stanju je da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmisleni način prenosi svoje zaključke, saznanja i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti.

Predmetno specifične sposobnosti se sastoje u sledećem:

  • osposobljenost za poslove: ručnog programiranja CNC obradnih sistema; programiranje i simulaciju obrade rezanjem na CNC obradnim sistemima primjenom programa SolidCam; transfer programa za CNC mašinu generisan u SolidCam-u u memoriju upravljačke jedinice industrijske CNC mašine alatke; 3D modeliranje mašinskih dijelova i sklopova i generisanje tehničke dokumentacije primjenom programskog paketa SolidWorks, i dr.
  • osposobljenost za poslove: montaže opreme i instalacija u oblasti termotehnike, procesne tehnike i gasne tehnike; održavanja postrojenja i opreme u širokom spektru termotehničkih instalacija i procesnih postrojenja; montaže i održavanja mjerno regulacione opreme; izrade pratećih projekata za izvođenje radova na montaži instalacija i opreme, itd.