Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

SAOBRAĆAJNO INŽINJERSTVO (Drumski i gradski saobraćaj)

Ciljevi studijskog programa su osposobljavanje diplomiranih inženjera drumskog i gradskog saobraćaja za uspješno obavljanje poslova iz oblasti Saobraćajnog inženjerstva.

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inžinjer drumskog ili gradskog saobraćaja – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar drumskog i gradskog saobraćaja – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor saobraćajnih nauka– 180 ECTS.

Studijski program SAOBRAĆAJNO INŽENJRSTVO ima niz definisanih ciljeva koji vode formiranju dobro obučenih inženjera, koji imaju neophodna teorijska i bogata praktična znanja i vještine za obavljanje svoje profesije. Svršeni studenti Studijskog programa Saobraćajno inženjerstvo su opredijeljeni za permanentno usavršavanje, a sposobni su da po prijemu na radno mjesto mogu efikasno, brzo i pouzdano da prihvate odgovornost za povjereni posao, da na poslu samostalno, ili u timu, daju svoj puni stručni doprinos prosperitetu u radnom okruženju i društvu u cjelini. Pri tome, studijski program će se kontinuirano analizirati, porediti sa srodnim programima na drugim visokoškolskim ustanovama i stalno unapređivati i poboljšavati.

Ciljevi Studijskog programa SAOBRAĆAJNO INŽENJRSTVO usmjereni su ka studentima i obuhvataju:

  • Usvajanje osnovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumijevanje i olakšavaju sporazumjevanje i komunikaciju sa drugim strukama i afirmiše multidisciplinarnost radnih timova, na koju će inženjeri drumskog saobraćaja osnovnih studija biti upućeni na radnom mjestu.
  • Usvajanje neophodnih znanja iz informatičkih tehnologija i kompjuterskih viještina u cilju ovladavanja osnovnim programskim paketima koji se koriste u opštem i poslovnom korišćenju računara.
  • Savladavanje osnovnim analitičkim tehnikama, obradom i prezentacijom rezultata i analiza u saobraćaju. Osposobljavanje za brzo i efikasno uključivanje svršenih studenata u poslovni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mjestu.Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti svršenih studenata u svoje znanje i vještine, te sposobnosti za kritički i samokritički pristup u mišljenju. Razvijanje svesti o potrebi permanentnog obrazovanja i usavršavanja tokom čitave profesionalne karijere svršenih studenata. Izgradnja profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu.Visok nivo kvaliteta realizacije nastavnog procesa u saobraćajnom inženjerstvu.

U Studijski program uvršćeni su odgovarajući nastavni predmeti, razrađena je metodologija savladavanja opšteobrazovnih, stručnih, a naročito, stručno-aplikativnih predmeta kroz, pažljivo izabrane auditorne vježbe, izradu seminarskih radova, kritičko analiziranje i poređenje slučajeva iz prakse itd. Pri tome, nastavni proces se zasniva na razumljivo prezentovanom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju: računarima, najnovijoj literaturi i neposrednom kontaktu sa nastavnicima i saradnicima. Dragocjeni neposredni kontakt sa poslovnim procesom studenti ostvaruju kroz praktičnu nastavu u privrednim organizacijama, čime se nastavni proces zaokružuje obogaćujući studente važnim praktičnim znanjima i iskustvima.

Nastava na studijskom programu sastoji se od predavanja, auditornih vježbi , praktičnih vježbi , seminarskih radova , prezentacija , konsultacija itd., što zavisi od samog predmeta, prirode njegovih ciljeva i očekivanih ishoda.