Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

ZAŠTITA ( Zaštita životne sredine, Zaštita na radu, Civilna zaštita)

Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast, prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine, osam semestara, (240 ECTS), drugog ciklusa, magistar studije dva semestra (60 ECTS) i trećeg ciklusa, doktorske studije (180 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer zaštiteživotne sredine, zaštite na radu ili civilne zaštite   – 240 ECTS.

Student koji odbrani magistarsi rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar zaštiteživotne sredine,  zaštite na radu ili civilne zaštite – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor nauka zaštite životne sredine, zaštite na radu ili civilne zaštite– 180 ECTS.

Studenti će biti osposobljeni da samostalno i kreativno nastupaju u implementaciji savremenih znanja i vještina iz oblasti zaštite životne sredine, i zaštite na radu. Nastavni plan koji polazi od  četvorogodišnjeg trajanja studija ima kao osnovni cilj razvijanje sposobnosti studenata za samostalno obavljanje stručnih poslova u sferi zaštite životne sredine i zaštite na radu, i savremenih izazova.

Studenti koji završe studije će biti osposobljeni za uključivanje u akademske inženjerske aktivnosti u domenu zaštite životne sredine, ili zaštite na radu.

Studenti će biti osposobljeni da samostalno i kreativno prevazilaze sve prepreke na putu realnog poslovanja u energetskom sektoru, posebno u domenu obnovljivih izvora energije. Nastavni plan koji polazi od četvorogodišnjeg trajanja studija ima kao osnovni cilj razvijanje sposobnosti studenata za samostalno obavljanje stručnih i upravljačkih poslova u energetskim procesnim i poslovnim sistemima u oblasti obnovljivih izvora energije.

Studenti koji završe studije  će biti osposobljeni za uključivanje u menadžerske aktivnosti u sferi energetike – obnovljivih izvora, kao i za vođenje sopstvenog biznisa, odnosno menadžmenta javnih nabavki u energetskom sektoru.