Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

EKONOMIJA I POSLOVANJE (Poslovna ekonomija; Međunarodno poslovanje i diplomatija;)

Navedeni Studijski programi obuhvatiće naučnu oblast u ekonomiji, prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS), drugi ciklus (magistarske studije) akademskih studija biće u trajanju od godinu sa 60 ECTS i treći ciklus (doktorske studije) akademskih studija biće u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom akademskom programu sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani ekonomista, sa naznačenim modulom.– 240ECTS.

Student koji odbrani master rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar  ekonomije na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor ekonomskih nauka– 180 ECTS.

Cilj studijskog programaje prije svega da pripremi stručnjake za što brže i uspješnije uključivanje u praksu poslovne ekonomije, međunarodnog poslovanja i diplomatije. Nastavu realizuje  stručan kadar uz upotrebu najsavremenijih nastavnih metoda: interaktivna predavanja i vježbe, rad na računarima, aktuelna literatura i seminari.

Ciljevi akademskog programa EKONOMIJE usmjereni su ka studentima i obuhvataju:

  • Usvajanje osnovnih znanja iz disciplina koje omogućavaju razumijevanje i olakšavaju sporazumjevanje i komunikaciju sa drugim strukama i afirmiše multidisciplinarnost radnih timova, na koju će diplomirani ekonomista osnovnih studija biti upućen na radnom mjestu.
  • Usvajanje neophodnih znanja iz informatičkih tehnologija i kompjuterskih vještina u cilju savladavanja osnovnim programskim paketima koji se koriste u opštem i poslovnom korišćenju računara.
  • Savladavanje osnovnim analitičkim tehnikama, obradom i prezentacijom rezultata i analiza u ekonomiji i poslovanju, međunarodnog poslovanja, finansija, trgovine, marketinga, ekonomske diplomatije.
  • Osposobljavanje za brzo i efikasno uključivanje svršenih studenata u poslovni proces i efikasno profesionalno angažovanje na radnom mjestu .
  • Razvijanje samopouzdanja i sigurnosti svršenih studenata u svoje znanje i vještine, te sposobnosti za kritički i samokritički pristup u mišljenju .
  • Razvijanje svijesti o potrebi permanentnog obrazovanja i usavršavanja tokom čitave profesionalne karijere svršenih studenata.
  • Izgradnja profesionalne etike u radu i odgovornosti na poslu .
  • Visok nivo kvaliteta realizacije nastavnog procesa u ekonomiji i poslovanju, međunarodnog poslovanja i diplomatije, marketinga, finansija, trgovine.

Studijski program ekonomije sadrži elemente utvrđene zakonom, čije je težište na odličnoj pripremljenosti svršenih studenata za uključenje u radni proces .

Pri koncipiranju akademskog programa EKONOMIJENJE uzeta su u obzir najsavremenija znanja iz struke i nauke u predmetnom području, kao i iskustva drugih visokoškolskih ustanova u državama sa najnaprednijim školskim sistemima, a takođe u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije u kojim je Bolonjski proces prihvaćen kao standard.

U Studijski program uvršćeni su odgovarajući nastavni predmeti, razrađena je metodologija savladavanja opšteobrazovnih, stručnih, a naročito, stručno-aplikativnih predmeta kroz, pažljivo izabrane auditorne vježbe, izradu seminarskih radova, kritičko analiziranje i poređenje slučajeva iz prakse itd.Pri tome, nastavni proces se zasniva na razumljivo prezentovanom gradivu i savremenim nastavnim sredstvima koja su studentu na raspolaganju:  računarima, najnovijoj literaturi i neposrednom kontaktu sa nastavnicima i saradnicima. Dragocjeni neposredni kontakt sa poslovnim procesom studenti ostvaruju kroz praktičnu nastavu u privrednim organizacijama, čime se nastavni proces zaokružuje obogaćujući studente važnim praktičnim znanjima i iskustvima.

Nastava na akademskom programu sastoji se od predavanja, auditornih vježbi, praktičnih vježbi , seminarskih radova , prezentacija , konsultacija itd., što zavisi od samog predmeta, prirode njegovih ciljeva i očekivanih ishoda .

Studijski program EKONOMIJE ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH, i odnosi se na integraciju Univerziteta u visoko-školski obrazovni sistem Brčko distrikta BiH, a u okviru Evropskog obrazovnog prostora, uz stalno poboljšavanje svih elemenata kvaliteta studijskog programa, čime se daje doprinos ukupnom razvoju društva.