Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Pravo

Doktor pravnih nauka ( iz određenih oblasti)

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor pravnih nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Doktor pravnih nauka je najviša akademska diploma koja se dodjeljuje iz oblasti prava. Ova diploma se obično dodjeljuje nakon završetka rigoroznog programa istraživanja u području prava i objavljivanja originalnih istraživačkih radova u časopisima s visokim faktorom uticaja.

Za sticanje doktorata pravnih nauka, kandidati moraju obično provesti najmanje tri godine rada na svom istraživanju i napisati disertaciju koja je originalni doprinos pravnoj  teoriji ili praksi. Disertacija se mora braniti pred komisijom, a nakon uspješne odbrane, kandidat dobija doktorat pravnih nauka

Kandidati s ovim stepenom mogu se specijalizovati u različitim područjima prava, kao što su građansko pravo, krivično pravo, međunarodno pravo, ljudska prava, pravo intelektualnog vlasništva i druge pravne discipline. Doktori pravnih nauka mogu raditi u akademskim ustanovama, vladinim agencijama, međunarodnim organizacijama, advokatskim kancelarijama, pravnim klinikama i drugim organizacijama koje zahtijevaju ekspertizu iz područja prava.