Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Pravo

Magistar prava ( na odgovarajućem modulu )

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar  prava na odgovarajućem modulu – 60 ECTS.

Magistar prava je akademski stepen u oblasti prava koji se može steći nakon završetka dodiplomskog studija prava. Ovaj program obično traje jednu ili dve godine i omogućava studentima da se usredsrede na određenu oblast prava, poput međunarodnog prava, komercijalnog prava, javnog prava, ljudskih prava, intelektualne svojine, itd.

Magistarski programi prava obično se fokusiraju na razvoj naprednih pravnih vještina i sposobnosti, poput analitičkog mišljenja, kritičkog razmišljanja, argumentacije, pregovaranja, pisanja pravnih dokumenata i druge povezane veštine. Studenti takođe mogu imati priliku da se upoznaju sa različitim pravnim sistemima i pravnim tradicijama, kao i da se upoznaju sa pravnom praksom i sudskim postupcima u svojoj zemlji ili u drugim zemljama.

Magistar prava sa specijalizacijom u bezbjednosti i kriminalistici fokusira se na proučavanje pravnih aspekata i implikacija u oblasti bezbjednosti i kriminalistike. Ovaj program omogućava studentima da steknu znanje o različitim aspektima kriminalnog prava, sudskom procesu, forenzičkoj nauci, kriminalističkoj tehnici, pravnim aspektima terorizma, zaštiti javnog reda i mira, prevenciji i borbi protiv kriminala.

Magistar prava sa specijalizacijom u civilnoj bezbjednosti fokusira se na proučavanje pravnih aspekata i implikacija u oblasti civilne bezbjednosti. Studenti ovog programa mogu naučiti o pravnom okviru koji se primenjuje u situacijama krize i vanrednih situacija, kao što su prirodne katastrofe, epidemije, teroristički napadi i drugi oblici kriznih situacija. Takođe, mogu se upoznati sa tehnikama i metodama koje koriste institucije koje se bave civilnom bezbjednošću, kao što su policija, vojska, civilna zaštita i drugi organi.

 

Nakon završetka magistarskog programa prava, studenti mogu pronaći zaposlenje u različitim pravnim okruženjima, uključujući advokatske kancelarije, korporativne pravne službe, policiju, tužilaštva, sudove, kriminološkie institute, ministarstava unutrašnjih poslova, agencije za nacionalnu bezbjednost, privatne bezbjednosne firme,  međunarodne organizacije, nevladine organizacije, akademsku zajednicu i druge institucije koje se bave pravom. Magistar prava takođe može biti koristan za one koji žele da se pripreme za doktorske studije u pravu ili da se usavrše u određenoj oblasti prava.