Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Ekonomija i preduzetništvo

Poslovna ekonomija; Međunarodno poslovanje i diplomatija; Menadžment; Menadžment malih i srednjih preduzeća

Navedeni studijski programi obuhvatiće naučnu oblast u ekonomiji, prvog ciklusa akademskih studija i biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani ekonomista, sa naznačenim modulom – 240 ECTS.

Poslovna ekonomija

Osnovne studije poslovne ekonomije su program koji se obično sastoji od četiri godine i priprema studente za širok spektar karijera u različitim oblastima poslovanja.

Tokom studija, studenti se upoznaju sa osnovnim principima poslovanja, uključujući računovodstvo, finansije, marketing, menadžment, organizaciono ponašanje i poslovno pravo. Ovaj program takođe može uključivati predmete kao što su statistika, ekonomija, informacione tehnologije i druge srodne oblasti.

Nakon završetka ovog programa, studenti mogu birati različite karijere u privatnom i javnom sektoru. Mogu raditi u bankarstvu, osiguranju, konsaltingu, marketingu, prodaji, upravljanju ljudskim resursima i drugim oblastima poslovanja.

Međunarodno poslovanje i diplomatija

Studiranje međunarodnog poslovanja i diplomatije je program koji kombinuje znanja iz oblasti poslovanja i diplomatije sa ciljem da se studenti pripreme za karijere u međunarodnom poslovanju, javnoj upravi, diplomatiji i drugim sličnim oblastima.

Tokom studija, studenti se obično upoznaju sa temeljima poslovanja, kao što su marketing, menadžment, finansije, računovodstvo i drugi srodni predmeti, ali se takođe obrađuju teme kao što su međunarodni odnosi, međunarodna ekonomija, globalizacija, diplomatija i međunarodno pravo. Studenti takođe imaju priliku da se upoznaju sa kulturnim razlikama, jezicima i drugim važnim aspektima međunarodnog poslovanja i diplomatije.

Završetak ovog programa može otvoriti vrata za karijere u međunarodnom poslovanju, kao što su menadžment u međunarodnim korporacijama, trgovina, konsalting, finansijska analiza, upravljanje ljudskim resursima i drugi slični poslovi. Takođe, studenti koji se odluče da se posvete diplomaciji i međunarodnim odnosima mogu raditi u vladi, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, diplomatskim misijama i drugim sličnim institucijama.

Menadžment

Studiranje menadžmenta je program koji se fokusira na razvoj vještina i znanja potrebnih za uspješno upravljanje organizacijama. Ovaj program obuhvata širok spektar predmeta, uključujući računovodstvo, finansije, marketing, upravljanje ljudskim resursima, operacije i menadžment opšteg poslovanja.

Cilj ovog programa je da studenti steknu razumijevanje osnovnih principa i teorija menadžmenta, kao i da razviju praktične vještine za efikasno vođenje organizacija. Tokom studija, studenti uče kako da razviju strategije za upravljanje resursima, kako da analiziraju finansijske izvještaje, kako da komuniciraju efikasno sa zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama, kako da donose odluke na osnovu analize podataka i kako da se prilagođavaju promjenama u poslovnom okruženju.

Završetak ovog programa može pripremiti studente za karijere u različitim organizacijama, uključujući velike korporacije, mala i srednja preduzeća, neprofitne organizacije, javnu upravu i druge slične institucije. Studenti koji se odluče da se bave menadžmentom mogu raditi u različitim sektorima, uključujući proizvodnju, usluge, trgovinu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i druge slične oblasti.

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Specijalizacija u menadžmentu malih i srednjih preduzeća može se fokusirati na specifične izazove koje ova vrsta preduzeća može imati, poput osiguravanja finansijske održivosti, upravljanja resursima i razvoja poslovne strategije.

Studenti koji pohađaju program Menadžmenta malih i srednjih preduzeća mogu naučiti kako da identifikuju i procijene potencijalne tržišne prilike, kako da upravljaju rizicima, kako da razviju efikasnu strategiju marketinga i kako da izgrade pouzdanu i uspešnu poslovnu kulturu.

Ovi programi mogu biti korisni za one koji planiraju da pokrenu sopstveno malo ili srednje preduzeće, kao i za one koji žele da rade u sektoru konsaltinga, investiranja, bankarstva ili drugim industrijama koje posluju sa malim i srednjim preduzećima. Takođe mogu biti korisni za one koji žele da razviju opšte vještine menadžmenta i liderstva koje su korisne u svim oblastima poslovanja.