Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Univerzitet "Privredna akademija" Brčko distrikt BiH

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH je samostalna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH broj:  01-02-1040/20  od: 14.10.2020.godine, za sve tri ciklusa akademskih i naučnih studija.

Univerzitet nudi savremene nastavne planove i programe, kao i programe učenja na daljinu, po najsavremenijim metodama koje se primjenjuju u savremenim industrijskim centrima. Cilj nam je da osposobimo mlade da budu konkurentni na tržištu rada te da budu sposobni uključiti se u savremene poslovne tokove.

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikta BiH raspolaže sa preko 5.000 m2 prostora, a što je podijeljeno tako da se najveći dio praktične nastave može obavljati upravo u prostorijama Univerziteta, kao što su radio i televizijski studio, univerzitetska poliklinika i sl.

Univerzitet ima sljedeće studijske programe:

 • RAZREDNA NASTAVA (Razredna nastava; Jezici; Istorija, geografija i latinski jezik; Predškolsko obrazovanje; Pedagogija i psihologija; Fizičko vaspitanje i sport)
 • INFORMATIKA (Profesor računarstva i informatike; Profesor matematike i informatike; Profesor matematike i fizike; Profesor tehnike i računarstva)
 • GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO (Opšta građevina; Arhitektura; Rudarstvo; Geologija; Geodezija; Šumarstvo; Hortikultura)
 • SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO (Drumski i gradski saobraćaj; Željeznički saobraćaj)
 • MAŠINSKO INŽENJERSTVO (Proizvodno mašinstvo; Motori i motorna vozila; Mehatronika)
 • ELEKTROTEHNIKA (Elektroenergetika; Elektronika; Automatika i robotika; Elektrotehnika i računarstvo)
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (Informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo; Umjetna inteligencija)
 • ZAŠTITA (Inženjering zaštite; Inženjering poljoprivrede; Inženjering prehrambene industrije; Hemijski i biotehnološki inženjering; Tekstilni inženjering)
 • FARMACIJA (Farmacija; Farmacija medicinske biohemije)
 • KOZMETOLOGIJA (Kozmetologija; Kozmetologija i estetika)
 • ZDRAVSTVENA NJEGA (Sestrinstvo; Fizioterapija; Sanitarno inženjerstvo; Radiologija; Labaratorijsko inženjerstvo; Babičarstvo; Nutricionizam-dijatetika)
 • UMJETNOST I MEDIJI (Muzička umjetnost; Likovna umjetnost; Dramska umjetnost; Mediji i komunikologija)
 • PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA (Psihologija; Humanist; Pedagogija; Defektologija)
 • PRIMIJENJENA SOCIOLOGIJA (Sociologija; Sociologija društvene analitike; Sociologija rada i organizacije; Socijalni rad)
 • EKONOMIJA I POSLOVANJE (Ekonomija; Međunarodno poslovanje i diplomatija; Turizam i hotelijerstvo; Računovodstvo i revizije; Finansije, bankarstvo i osiguranje)
 • MENADŽMENT (Menadžment; Menadžment gastronomije i restoraterstva; Menadžment za međunarodno poslovanje i diplomatiju; Menadžment malih i srednjih preduzeća; Menadžment u javnoj upravi; Menadžment u zdravstvu)
 • PRAVO (Opšte pravo; Privredno pravo; Poslovno-civilna bezbjednost; Bezbjednost i kriminalistika)
Video tura
kroz Univerzitet
https://privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2020/12/misija1.jpg

Misija

Misija Univerziteta je obrazovanje stručnjaka koji će umjeti da stiču, cijene i proširuju znanje, gradeći sopstvenu karijeru i doprinoseći većem stepenu razumijevanja među ljudima, na lično zadovoljstvo i zadovoljstvo svog okruženja.

Misija Univerziteta u realizaciji vizije oslanja se na najsavremenije nastavne planove i programe utemeljene po Bolonjskom principu, sa odabranim nastavnicima i saradnicima, radeći sa studentima u malim grupama, odnosno individualno obrazuje kompetentne stručnjake za rješavanje problema i za nastavak cјeloživotnog učenja. U studijskim programima su zastupljene stručne i stručno-aplikativne discipline koje doprinose bržem uključivanju kadrova u praksu, uz razumijevanje procesa globalizacije i prihvatanje evropskih standarda. Osnovni zadatak doprinosi realizaciji društveno postavljenih ciljeva i ima svoju opravdanost u uočenom nedostatku kvalifikovanih diplomiranih stručnjaka.

Nova saznanja u oblastima koji će se izučavati naUniverzitetu zahtijevaju česte izmjene nastavnih planova i programa, što će Univerzitet činiti da bi  pružao potrebna znanja za naučna istraživanja u oblastima koje se izučavaju  sa najsavremenijim nastavnim sredstvima i tehnologijama.

Studijski program obuhvata nekoliko različitih grupa predmeta i to: akademsko-opšteobrazovne, teorijsko-metodološke, naučno, odnosno, umjetničko-stručne i stručno-aplikativne predmete. Kroz sadržaje svih ovih predmeta studenti stiču dovoljno opštih i stručnih znanja, čime se osposobljavaju kompetentni i moderno obrazovani stručnjaci i profesionalci.

Uslovi u kojima Univerzitet treba da opstaje nameću školovanje stručnjaka iz oblasti ekonomija, menadžment,  pravo, elektrotehnika, građevinsko inženjerstvo, informacione tehnologije, mašinsko inženjerstvo, saobraćajno inženjerstvo, zaštite, razredne nastave, informatike i humanističkih nauka.

 

https://keenitsolutions.com/products/wordpress/educavo-dash/wp-content/uploads/2020/09/tab1.jpg

Vizija

Vizija Univerziteta “PRIVREDNA AKADEMIJA” Brčko distikt BiH (u daljem tekstu Univerzitet) je da u akademskim studijskim programima sva tri ciklusa, Ekonomija i poslovanje, Menadžment, Pravo, Elektrotehnika, Građevinsko inženjerstvo, Informacione tehnologije, Mašinsko inženjerstvo, Saobraćajno inženjerstvo, Zaštita i bezbijednost, Razredna nastava, Informatika, Humanitarne nauke, opstane i postane vodeća u Brčko distriktu, BiH i u regionalnim razmjerama.

Naš zadatak je da kroz integraciju različitih oblasti obrazujemo stručnika koji će biti osposobljen za razumijevanje značaja i implementaciju multidisciplinarnog pristupa, učešće u timskom radu, korišćenje savremenih alata i doživotno učenje u svojoj poslovnoj praksi, čime će moći da doprinesu kvalitetnijem obrazovanju kao i napretku privrede i društva uopšte.

Stručno usavršavanje, praćenje novina i njihova implementacija u obrazovni proces su stalni zadatak nastavnika i saradnika Univerziteta. U proces stručnog usavršavanja i istraživanja uključićemo i doktore inženjere i inženjere  koji će se kroz ovaj vid aktivnosti najbrže osposobiti za praktičnu primjenu teorijskih znanja.

Univerzitet kao svoj zadatak postavlja saradnju sa okruženjem i poslovnim subjektima u cilju doprinosa izgradnji društva zasnovanog na znanju, promovisanju organizacija koje uče i permanentnog učenja.

Stalno ulaganje u resurse obezbjeđuje kontinuitet u savlađivanju savremenim tehnikama i alatima, kako zaposlenih, tako i studenata. 

      Unapređenje društvenog sistema podrazumjeva i razvoj obrazovnih profila koji će odgovoriti visokim zahtjevima koje sam društveni sistem postavlja. Pri tome, treba uvijek imati na umu da student od Univerziteta ne očekuje samo dobijanje adekvatnih znanja koja se lako mogu implementirati prilikom zapošljavanja,  već i primjenu novih i savremenih metoda učenja, mogućnost korišćenja savremenih tehnologija, a koje omogućuju brzo i lako uključivanje u obrazovne evropske procese. 

Na ovaj način definisani i postavljeni ciljevi i zadaci omogućavaju da Univerzitet uđe u grupu savremenih obrazovnih ustanova i da svojim radom i razvojem sa sigurnošću može da razvija  međunarodnu i međuregionalnu saradnju bez koje nema napretka i razvoja.

 

https://privrednaakademija.edu.ba/wp-content/uploads/2020/12/ciljevi1.jpg

Ciljevi

Geostrateški položaj, zbog kojeg bi Univerzitet“PRIVREDNA AKADEMIJA” Brčko distikt BiH, osim privlačenja studenata iz sjevernog dijela Bosne i Hercegovine, imao i potencijal privlačenja studenata iz susjedne dvije države, Republike Srbije i Republike Hrvatske. Naš cilj je ostvariti što bolje saradnje sa univerzitetima širom svijeta, razmjenama studenata, kako bi Brčko district BiH kao i sama Bosna i Hercegovina bila promovisana širom svijeta iz različitih naučnih oblasti.

Zbog potencijalnog praktičnog i adekvatnog nedostatka odgovarajuće ponude znanja studijskih programa iz Poslovnih i pravnih nauka, Tehničkih nauka i Pedagoških i humanitarnih smjerova, u Brčko distriktu BiH, veliki broj učenika iz Brčko distrikta, nakon završene srednje škole nastavlja studiranje izvan svoje opštine, što onda potencijalno smanjuje broj ljudi koji završe visoko obrazovanje jer veliki dio studenata nije u mogućnosti priuštiti sebi studiranje u drugim sredinama kojima ne gravitiraju.

Osnivanjem Univerziteta “PRIVREDNA AKADEMIJA” Brčko distikt BiH, koji obuhvata Poslovno-pravni fakultet, Fakultet tehničkih nauka i Pedagoški fakultet, stvara se platforma za pokretanje novih visokoškolskih studijskih programa, koje su trenutno na području Brčko distrita zapostavljeni i nerazvijeni. Omogućila bi se prilagođenost studijskih programa potrebama studiranja regionalnog stanovništva. Na taj način, stvorile bi se pretpostavke za zadržavanje i povećanje broja studenata u Brčko distriktu i okolini, i njihov trajni ostanak koji je preduslov za pokretanje regionalnog biznisa.

Organizacija univerziteta

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 200 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope, SAD-a i Rusije, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog svijeta Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u okruženju.

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH, permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim djelovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprineli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Bosne i Hercegovine.

Stoga, misija Univerziteta jeste da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primjenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima širom svijeta, ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji.

Univerzitet nastoji da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan nivo znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Univerzitet u svom sastavu ima šest fakulteta i Centar za istraživanje i razvoj, i to:

 1. Pedagoški fakultet,
 2. Fakultet tehničkih nauka,
 3. Fakultet zdravstvenih nauka,
 4. Fakultet humanističkih nauka,
 5. Ekonomski fakultet,
 6. Pravni fakultet i
 7. Centar za istraživanje i razvoj.