Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Pedagogija i psihologija

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor humanističkih nauka– 180 ECTS, na izabranom modulu.

Pedagog

Doktorske studije za pedagoga iz oblasti humanističkih nauka omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti pedagogije sa naglaskom na humanističke vrednosti, lični razvoj i ljudsko iskustvo. Ovaj program se usredsređuje na teorijske analize, empirijska istraživanja i kritičko razmišljanje o obrazovnim procesima.

Nakon završetka doktorskih studija, pedagozi iz oblasti humanističkih nauka mogu raditi kao profesori na univerzitetima i obrazovnim institucijama, istraživači u oblasti obrazovne teorije i prakse, kreatori obrazovnih programa sa naglaskom na ljudsku dimenziju ili se angažovati u društvenim organizacijama koje se bave edukacijom i razvojem ljudskih potencijala. Njihova ekspertiza u dubokom razumevanju obrazovnih procesa i humanističkih vrednosti često se ceni u oblasti obrazovanja, istraživanju i edukaciji.

Humanist

Doktorske studije za humanista omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti humanističkih nauka kao što su filozofija, književnost, umjetnost, kultura i društvene vrednosti. Ovaj program se fokusira na teorijske analize, kritičko razmišljanje i originalno istraživanje ljudskog iskustva, društva i kulture.

Doktori humanistike kombinuju teorijsko znanje sa dubokim razumevanjem ljudskog iskustva, postajući stručnjaci u analizi kulturnih fenomena, umetničkih dela, filozofskih koncepta i društvenih perspektiva.

Nakon završetka doktorskih studija, humanisti mogu raditi kao profesori na univerzitetima i školama, istraživači u oblasti humanističkih nauka, kustosi u muzejima i galerijama, analitičari kulturnih procesa ili se angažovati u kulturnim organizacijama koje promovišu humanističke vrednosti. Njihova duboka analiza i interpretacija ljudskog iskustva i kulture često se ceni u akademskom svetu, kulturi, umetnosti i širem društvenom diskursu.

Psiholog

Doktorske studije za psihologa iz oblasti humanističkih nauka omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti psihologije sa naglaskom na humanističke vrednosti, dublje razumevanje ljudskog iskustva i ličnog razvoja. Ovaj program se fokusira na teorijske analize, istraživanje unutrašnjeg sveta pojedinca i kritičko razmišljanje o ljudskoj prirodi.

Nakon završetka doktorskih studija, humanistički psiholozi mogu raditi kao profesori na univerzitetima i školama, istraživači u oblasti ljudskog iskustva i razvoja, terapeuti koji primenjuju humanističke pristupe, ili se angažovati u psihološkim institucijama i organizacijama koje promovišu dublje razumevanje ljudske prirode. Njihova ekspertiza u dubokom razumevanju psihe i ljudskog iskustva često se ceni u oblastima psihoterapije, edukacije i ličnog razvoja.

Defektolog

Doktorske studije iz defektologije predstavljaju najviši nivo obrazovanja u ovoj oblasti i omogućavaju studentima da postanu stručnjaci u istraživanju i razvoju pristupa za rad sa osobama sa posebnim potrebama. Programi se usmjere na dubinsko razumijevanje invaliditeta, razvoj novih terapijskih metoda, istraživanje pristupa inkluzivnom obrazovanju i evaluaciju efikasnosti različitih programa podrške osobama sa posebnim potrebama. Diplomanti sa doktoratom mogu raditi kao istraživači, profesori na univerzitetima i doprinijeti razvoju politika i praksi za unapređenje života osoba sa invaliditetom.