Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Primjenjena sociologija

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doctor socioloških nauka na odgovarajućem modulu – 180 ECTS.

Sociolog

Doktorske studije za sociologa omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti sociologije sa naglaskom na teorijske analize, kritičko razmišljanje i originalno istraživanje društvenih fenomena. Ovaj program se fokusira na dublje razumevanje društvenih struktura, procesa i interakcija.

Nakon završetka doktorskih studija, sociolozi mogu raditi kao profesori na univerzitetima i školama, istraživači u oblasti socijalnih fenomena i procesa, analitičari za društvene politike ili se angažovati u organizacijama koje se bave društvenim planiranjem i analizom. Njihova ekspertiza u analizi društvenih dinamika i uticaja često se ceni u akademskim krugovima, vladinim agencijama, nevladinim organizacijama i medijima.

Sociolog društvene analitike

Doktorske studije za sociologa društvene analitike omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti sociologije sa posebnim fokusom na kvantitativne i kvalitativne analize društvenih fenomena. Ovaj program se usredsređuje na duboko razumevanje metoda istraživanja, analize podataka i kritičkog razmišljanja u vezi sa društvenim dinamikama.

Nakon završetka doktorskih studija, sociolozi društvene analitike mogu raditi kao istraživači u akademskim institucijama, istraživačkim centrima, think-tankovima, ili se angažovati u analitičkim agencijama, vladinim organizacijama i korporacijama koje zahtevaju dublju analizu društvenih procesa i trendova. Njihova ekspertiza u analizi podataka i interpretaciji društvenih fenomena često se ceni u istraživačkim okruženjima, javnim politikama, marketinškim analizama i sličnim oblastima.

Sociolog rada i organizacije

Doktorske studije za sociologa rada i organizacije omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti sociologije sa specifičnim fokusom na radne procese, organizacione dinamike i međuljudske odnose u kontekstu radnih mesta. Ovaj program se usredsređuje na razumevanje radnih zajednica, struktura organizacija i socijalnih aspekata rada.

Nakon završetka doktorskih studija, sociolozi rada i organizacije mogu raditi kao profesori na univerzitetima i školama, istraživači u oblasti radnih procesa i organizacione sociologije, savetnici za razvoj organizacija ili se angažovati u kompanijama, sindikatima, konzultantskim firmama i državnim institucijama koje se bave unapređenjem radnih uslova i efikasnosti organizacija. Njihova ekspertiza u analizi radnih dinamika i organizacionih struktura često se ceni u poslovnim okruženjima, analizi radnih politika i planiranju ljudskih resursa.

Socijalni radnik

Doktorske studije za socijalnog radnika omogućavaju duboko istraživanje i razvoj znanja u oblasti socijalnog rada sa posebnim naglaskom na analizu socijalnih problema, intervencija i politika. Ovaj program se fokusira na teorijske analize, istraživanje intervencija i kritičko razmišljanje o socijalnim aspektima društva.

Nakon završetka doktorskih studija, socijalni radnici mogu raditi kao profesori na univerzitetima i školama, istraživači u oblasti socijalnih intervencija i politika, savetnici za društvenu politiku ili se angažovati u organizacijama koje se bave podrškom ugroženim populacijama, razvojem socijalnih programa i promocijom socijalne pravde. Njihova ekspertiza u analizi društvenih problema i razvoju intervencija često se ceni u socijalnim institucijama, vladinim agencijama, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama koje se bave socijalnim pitanjima.