Doktorske studije – Umjetnost i mediji

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor umjetničkih nauka; doktor nauka – 180 ECTS.

Muzički umjetnik (klavir,solo pjevanje,gudački instrument i gitara,kompozicija)

Doktorske studije muzičkog umjetnika u oblastima klavira, solo pjevanja, gudačkih instrumenata, gitare i kompozicije predstavljaju najviši stepen obrazovanja u muzičkoj umjetnosti. Ovaj program se fokusira na duboko istraživanje i ekspertizu u odabranoj oblasti, kao i na originalna istraživanja i kreativno stvaralaštvo.

Nakon sticanja doktorske diplome, muzički umjetnici mogu raditi kao izvođači, nastavnici na visokim školama i konzervatorijumima, umjetnički direktori, kamerni ansambli ili solisti. Takođe, mogu se baviti komponovanjem muzike za različite medije i događaje. Njihova ekspertiza se često ceni u kulturnim institucijama, muzičkim festivalima, kao i u edukaciji nove generacije muzičkih talenata.

Akademski slikar(slikarstvo,grafika,fotografija, vajarstvo,grafički dizajn)

Doktorske studije za akademskog slikara u oblastima slikarstva, grafike, fotografije, vajarstva i grafičkog dizajna pružaju najviši nivo obrazovanja u likovnoj umjetnosti. Ovaj program se usredsređuje na duboko istraživanje, kritičko razmišljanje i originalno stvaralaštvo.

Nakon završetka doktorskih studija, akademski slikari mogu raditi kao profesori na univerzitetima i umjetničkim školama, kuratori u muzejima i galerijama, umjetnički direktori na kulturnim projektima ili se fokusirati na svoje autorske radove. Njihovo umjetničko znanje i kritička analiza često se cijene u umjetničkim institucijama, kritičkim diskusijama, kao i u oblikovanju budućnosti likovne umjetnosti. 

Dramski umjetnik (gluma,kamera šminka,producent,filmska i TV režija)

Doktorske studije za dramskog umjetnika u oblastima glume, kamere, šminke, produkcije, filmske i TV režije pružaju najviši stepen obrazovanja u dramskoj umjetnosti. Ovaj program se fokusira na duboko istraživanje, kritičko razmišljanje i kreativno stvaralaštvo u svim aspektima dramske industrije.

Nakon završetka doktorskih studija, dramski umjetnici mogu raditi kao profesori na univerzitetima i umjetničkim školama, reditelji, producenti, scenografi, kamermeni, šminkeri ili se posvetiti svojim autorskim projektima. Njihovo razumevanje umetničkog procesa i duboka analiza dramskog izraza često se cijene u filmskoj industriji, televiziji, teatarskim produkcijama i drugim oblastima dramske umjetnosti.

Mediji i komunikologija(novinar, komunikolog za odnose sa javnošću)

Doktorske studije u oblasti medija i komunikologije za Novinara i Komunikologa za odnose sa javnošću pružaju najviši stepen obrazovanja u ovim oblastima. Ovaj program se fokusira na duboko istraživanje, teorijsku analizu i kritičko razmišljanje u vezi sa medijima, komunikacijom i društvenim uticajem.

Nakon završetka doktorskih studija, novinari i komunikolozi za odnose sa javnošću mogu raditi kao profesori na univerzitetima i školama, istraživači, medijski analitičari, savetnici za komunikaciju ili se posvetiti istraživanju uticaja medija na društvo. Njihovo razumevanje medijske dinamike i komunikacionih procesa često se cijeni u medijima, PR industrijama, korporacijama, vladinim agencijama i drugim organizacijama koje zahtijevaju dublje razumevanje javne komunikacije.