Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor biotehničkih nauka u oblasti hortikulture – 180 ECTS

Hortikultura