Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarske studije – Mašinsko inženjerstvo

Magistar inženjer mašinstva ( na odgovarajućem modulu);  Magistar inženjer mehatronike

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar  magistar inženjer mašinstva na odgovarajućem modulu ili  magistar inženjer mehatronike– 60 ECTS.

Magistar inženjer mašinstva i magistar inženjer mehatronike su dvije različite diplome u području inženjerstva.

Magistar inženjer mašinstva (proizvodno mašinstvo, motori i motorna vozila) obično se fokusira na širok raspon tema uključujući mehaniku, termodinamiku, elektrotehniku i materijale. Oni se obučavaju u razvoju, dizajnu i proizvodnji mehaničkih sistema, poput mašina, opreme i uređaja.U zavisnosti od odabranog smjera, magistri inženjeri mašinstva mogu se fokusirati na specifične oblasti kao što su proizvodnja, automobilsko inženjerstvo, aeronautiku i astronautiku, energetiku i okolinu, ili na primjenu novih materijala i tehnologija.

S druge strane, magistar inženjer mehatronike kombinuje znanja iz različitih područja inženjerstva, uključujući mehaniku, elektroniku, informatiku i automatizaciju. Oni su specijalizovanii za razvoj inteligentnih sistema i automatizaciju, uključujući robote i autonomne sisteme, te za integraciju mehaničkih, elektroničkih i informatičkih komponenti u jedinstvenu cjelinu.

Dakle, magistar inženjer mašinstva i magistar inženjer mehatronike imaju različite fokusne oblasti, a izbor između njih zavisi o vašim interesima i karijernim ciljevima. Ako ste zainteresirani za dizajn mehaničkih sistema, a ne za razvoj robotskih sistema, tada bi magistar inženjer mašinstva bio bolji izbor za vas. Ako vas pak zanima razvoj inteligentnih sistema i automatizacija, onda bi magistar inženjer mehatronike bio bolji izbor.