Osnovne studije – Zaštita

Zaštita životne sredine; Zaštita na radu; Zaštite od požara

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast na programu Zaštita tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani inženjer zaštite životne sredine / diplomirani inženjer zaštite na radu / diplomirani inženjer zaštite od požara  – 240 ECTS.

Zaštita životne sredine

Studiranje zaštite životne sredine obuhvata proučavanje uticaja čoveka na okolinu i razvoj strategija i tehnologija za održivo upravljanje prirodnim resursima. Ova oblast obuhvata različite naučne discipline, uključujući biologiju, ekologiju, hemiju, geologiju, geografiju, inženjerstvo i druge.

Tokom studiranja zaštite životne sredine, studenti se upoznaju sa različitim aspektima održivosti i zaštite prirodnog okruženja, uključujući zagađenje vazduha, vode i tla, upravljanje otpadom, klimatske promjene, obnovljive izvore energije i druge. Takođe se proučavaju zakoni, propisi i politike koji regulišu ove oblasti.

Programi studija zaštite životne sredine nude širok spektar kurseva, koji se mogu fokusirati na različite aspekte ove oblasti. Neki od ovih kurseva uključuju ekološku ekonomiju, upravljanje vodnim resursima, reciklažu, ekološki dizajn, održivu poljoprivredu, upravljanje zaštićenim područjima i drugo.

Nakon završetka studija zaštite životne sredine, studenti mogu pronaći posao u različitim sektorima, uključujući industriju, naučna istraživanja, javnu politiku, nevladine organizacije i druge. Mogu se baviti različitim poslovima, kao što su inženjeri za zaštitu životne sredine, konsultanti za održivi razvoj, naučni istraživači, javni službenici, menadžeri za upravljanje životnom sredinom i druge.

Zaštita na radu

Studiranje zaštite na radu obuhvata proučavanje principa i praksi koje se primenjuju u održavanju zdravlja i sigurnosti zaposlenih na radnom mjestu. Cilj ovog studijskog programa je da se razviju veštine i znanja koja su potrebna za identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima na radnom mjestu, kao i da se razumeju zakoni i propisi koji regulišu ovu oblast.

Programi studija zaštite na radu uključuju različite kurseve, koji se fokusiraju na teme kao što su ergonomija, toksikologija, osnove inženjerije, zakoni i propisi vezani za bezbjednost i zdravlje na radu, upravljanje rizicima, analiza i procjena rizika, održavanje bezbjednosti na radnom mjestu, upravljanje incidentima na radnom mjestu i druge.

Nakon završetka studija zaštite na radu, studenti se mogu zapošljavati u različitim sektorima, uključujući industriju, javnu politiku, konsalting, naučna istraživanja i druge oblasti koje se bave bezbjednošću i zdravljem na radu. Mogu se baviti različitim poslovima, kao što su inženjeri zaštite na radu, konsultanti za bezbjednost i zdravlje na radu, inspektori zaštite na radu, menadžeri za bezbjednost na radu i druge. Njihov posao je da sprovode mjere zaštite na radu i upravljaju rizicima kako bi se osiguralo bezbjedno i zdravo radno okruženje za zaposlene.

Zaštita od požara

Studiranje zaštite od požara obuhvata proučavanje principa, tehnologija i strategija za sprečavanje, detekciju i suzbijanje požara. Ovaj studijski program obuhvata različite naučne discipline, uključujući hemiju, fiziku, inženjerstvo, matematiku i druge.

Programi studija zaštite od požara uključuju kurseve koji se fokusiraju na različite aspekte ove oblasti, kao što su zakoni i propisi, inženjerske metode za sprečavanje i detekciju požara, razvoj strategija za suzbijanje požara, bezbjednost ljudi i životinja, i druge. Studenti će takođe naučiti o upotrebi specijalizovanih alata i tehnologija za sprečavanje i borbu protiv požara.

Nakon završetka studija zaštite od požara, studenti mogu pronaći posao u različitim sektorima, uključujući vladine agencije, privatne kompanije i druge organizacije koje se bave ovom oblašću. Mogu se baviti različitim poslovima, kao što su inženjeri zaštite od požara, inspektori zaštite od požara, konsultanti za bezbjednost od požara, menadžeri bezbjednosti od požara i drugi. Njihov posao je da sprovode mjere zaštite od požara, razvijaju strategije za suzbijanje požara, identifikuju potencijalne rizike i pružaju obuku i edukaciju u vezi sa zaštitom od požara.

 

Poljoprivreda (Zaštita bilja)

Studijski program osnovnih studija  zaštita bilja je interdisciplinarni program koji se bavi naučnim pristupom zaštiti biljaka od štetnih faktora kao što su bolesti, štetočine, korovi i nepovoljni klimatski uslovi. Ovaj program obuhvata različite oblasti, uključujući fitopatologiju (nauka o biljnim bolestima), entomologiju (nauka o insektima), herbologiju (nauka o korovima) i druge aspekte biljne zaštite.

Studenti će se upoznati sa metodama prevencije, dijagnostike i tretmana biljnih problema, kao i sa primjenom održivih metoda zaštite, uključujući integraciju bioloških, hemijskih i fizičkih pristupa. Takođe će se baviti proučavanjem različitih biljnih vrsta, njihovih reakcija na stresne uslove i načinima unapređenja biljnog zdravlja.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu, studenti će sticati znanja o identifikaciji štetočina i bolesti, primjeni zaštitnih sredstava, upravljanju usjevima, kao i o zaštiti životne sredine i očuvanju biodiverziteta. Cilj studijskog programa zaštita bilja je o

sposobiti studente da efikasno upravljaju biljnim resursima i doprinesu održivoj poljoprivredi i zaštiti prirode.

 

Poljoprivreda ( Ratarstvo i stočarstvo )

Ovaj program obuhvata različite aspekte poljoprivrede, fokusirajući se na unapređenje prinosa useva i kvaliteta stočarskih proizvoda uz istovremenu primenu održivih pristupa zaštite biljaka i životinja.

U okviru ratarstva, studenti će se upoznati sa principima uzgoja različitih biljnih kultura kao što su žitarice, uljarice, povrće i industrijske biljke. Ovo obuhvata izbor adekvatnih sorti, agrotehničke mere, upravljanje đubrenjem i navodnjavanjem, kao i kontrolu korova, bolesti i štetočina.

Stočarstvo će se fokusirati na upravljanje stokom, što uključuje uzgoj i brigu o domaćim životinjama kao što su goveda, ovce, svinje, perad i druge. Studenti će naučiti o ishrani životinja, reprodukciji, zdravstvenoj zaštiti stoke i upravljanju farmama.

U kontekstu zaštite, studenti će se upoznati sa metodama prevencije, dijagnostike i tretmana biljnih bolesti, štetočina i bolesti kod stoke. Takođe će se baviti primenom integrisanih pristupa za zaštitu usjeva i životinja, uključujući biološke, hemijske i fizičke metode.

 

Prehrambene tehnologije

Bavi se naučnim pristupom zaštiti i bezbjednosti hrane tokom procesa proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije. Ovaj program se fokusira na identifikaciju i minimizaciju rizika vezanih za kontaminaciju hrane, promociju higijenskih standarda i osiguranje kvaliteta proizvoda.

U okviru ovog programa, studenti će se upoznati sa principima mikrobiologije, hemije hrane, tehnologije proizvodnje i analitičkim metodama. Naučiće kako prepoznati potencijalne opasnosti u prehrambenom lancu i primijeniti mjere za sprečavanje kontaminacije hrane mikroorganizmima, hemijskim supstancama ili drugim štetnim faktorima.

Studenti će istraživati procese sterilizacije, konzerviranja, pakovanja i skladištenja hrane kako bi se produžio njen rok trajanja i očuvala kvaliteta.

Cilj ovog programa je obučiti stručnjake koji će moći da razumeju kompleksne aspekte bezbednosti hrane i primene najnovija naučna saznanja i tehnike u industriji hrane. Diplomci će biti osposobljeni da rade kao tehnolozi hrane, inspektori za bezbednost hrane, konsultanti za kvalitet hrane i drugi stručnjaci koji doprinose proizvodnji bezbednih i visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda.

 

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

Studijski program hemijsko inženjerstvo i tehnologije će se upoznati sa osnovnim konceptima hemije, fizike i matematike koji su važni za razumijevanje procesa reakcija i pretvaranja materijala. Naučiće o različitim fazama procesa, termodinamici, transferu toplote i mase, projektovanju reaktora, aparata i postrojenja.

U vezi sa zaštitom, studenti će se baviti aspektima bezbjednosti tokom rada sa hemikalijama i u procesima hemijskog inženjeringa. To obuhvata identifikaciju rizika, mjerama za minimiziranje opasnosti, upravljanje otpadom i zaštitom životne sredine.

Cilj studijskog programa hemijsko inženjerstvo i tehnologije  je obučiti buduće hemijske inženjere koji će biti sposobni da primijene naučne principe za razvoj, optimizaciju i nadgledanje hemijskih procesa uz istovremeno osiguranje bezbjednosti i zaštite. Diplomci će biti osposobljeni za rad u širokom spektru industrija, uključujući hemijsku, farmaceutsku, naftnu, prehrambenu i druge sektore gde se primenjuju hemijski procesi.

 

Bilogija i ekologija

Ovaj program će studente upoznati sa osnovama biologije i ekologije i njihovom primjenom u oblasti zaštite. Studenti će istraživati životni ciklus organizama, njihove interakcije u ekosistemima, ekološke procese i dinamiku populacija. Takođe će se baviti identifikacijom i rešavanjem problema vezanih za očuvanje prirodnih resursa i prevenciju negativnih uticaja ljudskih aktivnosti na okolinu.

Fokus će biti na razumijevanju bioloških i ekoloških osnova održivosti i zaštite prirode. Studenti će istraživati metode monitoringa biodiverziteta, upravljanje zaštićenim područjima, analizu ekoloških rizika, kao i primjenu ekoloških principa u planiranju i razvoju.

Cilj programa biologija i ekologija je obučiti buduće stručnjake koji će moći da primijene naučna znanja u rješavanju problema zaštite životne sredine i očuvanja biodiverziteta. Diplomci će biti osposobljeni za rad u ekološkim agencijama, nevladinim organizacijama, istraživačkim institucijama i sektorima koji se bave očuvanjem prirode.