Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Razredna nastava

Doktor vaspitnih nauka ; Doktor nauka – pedagoške/andragoške nauke ; Doktor nauka – psihološke nauke; Doktor nauka – fizička kultura i vaspitanje; Doktor nauka u sportu

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor vaspitnih nauka ; doktor nauka – pedagoške/andragoške nauke ; doktor nauka – psihološke nauke; doktor nauka – fizička kultura i vaspitanje; doktor nauka u sportu – 180 ECTS.

Doktor vaspitnih nauka, kao i Doktor nauka – pedagoške/andragoške nauke, obično se odnosi na doktorski studij koji se fokusira na proučavanje procesa učenja i vaspitanja, kao i na razvoj strategija za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Neki od ključnih aspekata ovih doktorskih programa uključuju istraživanje obrazovnih politika, teorija učenja i razvoja, tehnologija i inovacije u obrazovanju, evaluaciju obrazovnih programa, i druge slične teme.

Doktor nauka – psihološke nauke, pak, fokusira se na proučavanje ljudskog uma i ponašanja, s posebnim naglaskom na psihološke procese kao što su percepcija, učenje, motivacija, emocije, i druge slične teme. Ovaj doktorski program obično uključuje teme kao što su psihološka dijagnostika, terapija, razvoj djeteta i adolescenata, neuropsihologija, i slično.

Doktor nauka – fizička kultura i vaspitanje, fokusira se na proučavanje tjelesne aktivnosti, sporta, i općenito fizičke kulture, kao i na razvoj strategija za poboljšanje zdravlja i kvalitete života kroz tjelesnu aktivnost. Neki od ključnih aspekata ovog doktorskog programa uključuju biomehaniku, fiziologiju, sport i rekreaciju, pedagogiju fizičkog vaspitanja, i druge slične teme.

Doktor nauka u sportu, s druge strane, fokusira se na proučavanje sporta i atletskih performansi, s posebnim naglaskom na biomehaniku, fiziologiju, psihologiju, i druge slične teme. Ovaj doktorski program obično uključuje teme kao što su trening i kondicija, sportska prehrana, sportska psihologija, sportska medicina, i druge slične teme.