Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor  farmacije – smjer medicinska biohemija  – 180 ECTS

Doktor  farmacije – smjer medicinska biohemija